NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

De grondslag van het IPP®

De belangrijkste aanleiding voor BLOM ONDERZOEK + ONTWIKKELING om het IPP te ontwikkelen, was ontevredenheid over het bestaande onderzoeksmateriaal. Veel vragenlijsten van onderzoeksmethodes zijn in de jaren zestig ontwikkeld en sindsdien veelal niet meer getoetst. De uitkomsten van deze onderzoeken staan bovendien op zich; er bestaat geen onderlinge samenhang. Daarnaast is veel bestaand onderzoeksmateriaal gebaseerd op de menstypen van Jung. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met de ontwikkeling die mensen doormaken.

Een ontwikkeling die vanzelfsprekend invloed heeft op hun gedrag.

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het IPP was een tweetal stellingen:

  1. Het belangrijkste dat mensen in hun leven nastreven is comfortabiliteit.
  2. Iedereen is in de grond van zijn 'ZIJN' onzeker. De gedragspatronen die wij in de loop der tijd ontwikkelen, zijn er op gericht zo min mogelijk hinder te ondervinden van die onzekerheid en om ervoor te zorgen dat de buitenwereld die onzekerheid zo min mogelijk merkt. Wanneer die gedragspatronen functioneren, kan iemand zich 'zeker' gaan voelen. Een beetje bedrieglijk, want in feite is dit slechts het niet voelen van de onzekerheid die er intrinsiek wel degelijk is.

Wanneer de ontwikkelde gedragspatronen niet meer functioneren of wanneer een gebeurtenis zo heftig is dat de gedragspatronen niet meer toereikend zijn, wordt men weer teruggeworpen op zijn basale intrinsieke onzekerheid en ervaart men die ook weer als zodanig.

Met andere woorden: het gedrag dat mensen in de loop der tijd ontwikkelen is steeds gericht op het bereiken van hun optimale comfortabiliteit doordat ze zich maximaal trachten te beschermen tegen hun intrinsieke onzekerheid.

Elk mens is uniek
Wanneer je op deze manier naar het gedrag van mensen kijkt, heeft ieder ontwikkeld gedrag een functie, namelijk het realiseren van een zo groot mogelijke comfortabiliteit. Omdat die comfortabiliteit er voor iedereen anders uitziet, dient voorkomen te worden dat individuen in menstypen worden onderverdeeld. Aan de hand van de uitkomsten van het IPP wordt vastgesteld welke gedragspatronen iemand ontwikkeld heeft in het kader van zijn optimale persoonlijke comfortabiliteit. Aansluitend wordt bepaald in hoeverre die gedragspatronen aansluiten bij de functie die iemand uit wil oefenen.

Mensen veranderen
Deze onderzoeksmethode houdt er rekening mee dat mensen in de loop van hun leven, als gevolg van de opgedane ervaringen, veranderen. Het IPP maakt het huidige gedrag inzichtelijk. Hierdoor vermijden we een belangrijke valkuil van andere methodieken, namelijk dat mensen worden geconfronteerd met gedrag dat wellicht ooit bij hen hoorde, maar op dit moment geen realiteit meer is.

Het IPP neemt door deze werkwijze het belangrijkste bezwaar weg tegen de onderzoeksmethodes die in de jaren zestig werden ontwikkeld.

Objectieve toekomstverwachting
Deze objectieve kijk op mensen garandeert niet alleen een goed beeld van de persoonlijkheid van een individu, maar vooral ook een goed beeld van zijn ontwikkelingspotentieel. Er wordt geen waardeoordeel over mensen uitgesproken, maar een verwachting over toekomstig functioneren. Op deze wijze wordt een juiste match verkregen tussen mens en functie. Beide partijen varen hier wel bij, want het gaat immers om comfortabiliteit. De comfortabiliteit van een kandidaat, en die van een organisatie!

Naar boven